SGH Physiotherapy Day 2009

SGH Physiotherapy Day 2009 @ Toa Payoh HDB Hub Atrium